• Register

stie cineva daca la terenurile de la Decathlon ai nevoie de rezervare sau ceva de genul???

intrebat in Sport de Alin

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Pe orice teren se face rezervare, crezi ca doar tu stii de ele?
raspunsa de Vicu Eftimie (260 puncte)
...