• Register

Pot sa imi schimb buletinul in martie chiar daca expira la sfarsitul lunii mai anul acesta?

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Buletinul poate fi schimbat cu 180 de zile inainte ca acesta sa expire, deci inainte cu 6 luni.

In conditiile tale da, buletinul poate fi schimbat daca expira in luna mai 2014.

OUG 97/2005:
"(3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia sã solicite serviciului public comunitar de evidenţã a persoanelor eliberarea unei noi cãrţi de identitate."
raspunsa de George (11,710 puncte)
...