• Register

unde ma pot angaja dupa ce termin facultatea de litere, la UPG Ploiesti?

pentru ce locuri de munca pot sa aplic daca termin facultatea de litere de la UPG Ploiesti?
intrebat in Informatii utile de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
profesor sau ceva de genul ? :)
raspunsa de anonim
...