• Register

De unde pot lua adeverinta ca nu sunt salariat? Imi trebuie pentru deducere.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Adeverintele legate de locurile de munca se obtin de la AJOFM Prahova.

In cazul in care nu stii unde este AJOFM Prahova:

La primul rond, cum te duci spre gara de sud pe partea stanga, chiar inainte de Liceul Pedagogic.
raspunsa de George (11,710 puncte)
Multumesc pentru raspuns.
...