• Register

Cum se face un CV? Modele de CVuri pentru angajare?

salut, am si eu nevoie sa stiu ce anume se trece pe un CV? exista undeva un model de CV pe care sa-l pot completa?
intrebat in Informatii utile de anonim

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 voturi
Gasesti aici modele de CV Europass - http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 

Succes la angajare :)
raspunsa de George (11,710 puncte)
...